Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 februari 2019

Inwonersparticipatie in Uden

Hoe zit het met de inspraak van Udenaren over zaken die hen zeer ter harte gaan?

Aanleiding

Onlangs hebben verschillende Udense inwoners in de commissievergaderingen geklaagd over (voorgenomen)besluiten van het college. Met name over de manier waarop zij al dan niet betrokken zijn geweest bij het besluitvormingsproces dan wel de uitvoeringswijze. Zij voelden zich onvoldoende gehoord en buitenspel gezet bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen, bij verkeersmaatregelen zoals het creëren van eenrichtingsverkeer in de Heinsbergenstraat of bij vraagstukken van ruimtelijke ordening zoals de onverwachte en door velen ongewenste komst van een grote Aldi aan de Vijverlaan.

Wanneer iets wel wordt opgepakt zoals het afsluiten van de hondenuitlaat-veldjes, duurt het minstens nog een jaar voordat het daadwerkelijk tot uitvoering komt. Daarover wordt vervolgens ook weer slecht gecommuniceerd. Pas als inwoners gaan bellen, krijgen ze informatie over de planning en uitvoering.

Begrijpelijk dus dat Udenaren klagen over het gebrek aan transparantie rondom het tot stand komen van besluiten en de uitvoering daarvan. Het betrekken en informeren van de inwoners in Uden kan, en moet dus beter. De Udense politiek kan op die manier echt nog wel een paar stappen dichter bij de burgers gaan staan.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit geluid en de stem van de Udenaren gehoord wordt en dat het gemeente bestuur meer ruimte gaat bieden voor de Udense inwoners?

Informeren en communiceren

Op de eerste plaats zullen we hier als fractie permanent aandacht voor moeten vragen in ons eigen optreden in de raad. We zullen de voorstellen van het college daar ook op moeten beoordelen en het college vragen om bij voorstellen die raken aan de leefomgeving van inwoners altijd aan te geven hoe daarover is gecommuniceerd met de inwoners in de voorbereidende fase en vervolgens hoe dat gebeurt in de uitvoerende fase.

Bij grotere projecten zou langdurig gecommuniceerd moeten worden in een periodiek buurtoverleg, waarin de uitvoerder, verantwoordelijk ambtenaar en een afvaardiging van bewoners elkaar regelmatig spreken. Een aanspreekambtenaar kan ook helpen om bewoners snel antwoord te geven, dan wel om gerezen problemen aan te kaarten.

‘Inwonerparticipatie’ gaat volgens D66 over goed communiceren, mensen tijdig informeren, mee laten praten en horen wat ze te zeggen hebben. En waar mogelijk rekening houden met de wensen van mensen bij de uitvoering van beleid.

Dat kunnen wij als fractie en fractie-ondersteuning dus mede zelf oppakken, zeker op punten die voor D66 Uden van groot belang zijn.

Het goede voorbeeld

Op de tweede plaats zullen wij daarom zelf het goede voorbeeld moeten geven.

Voor de eventuele komst van de Aldi aan de Vijverlaan is vanuit D66 Uden is nauw contact onderhouden met omwonenden. Ook zijn er vragen gesteld aan het College en is actie ondernomen in de commissie en de Raad. Bij de plannen rondom de N264 heeft D66 Uden vanaf het eerst moment vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de inbreng van de Udenaren bij de vorming van deze plannen. Wij zijn van mening dat hier sprake is van teveel éénrichtingsverkeer vanuit de Provincie naar de gemeente Uden. Bij de informatieverstrekking lijkt het erop dat besluiten al genomen zijn en de inwoners (te) weinig zijn gehoord. De fractie van D66 Uden heeft hierover herhaaldelijk vragen gesteld aan het College. Daarnaast hebben wij steeds nauw contact onderhouden met de Stichting Leefomgeving N264 en met Arend Meijer, fractievoorzitter D66 Provinciale Staten Noord-Brabant.

D66 Uden heeft zich ook hard gemaakt voor sneller internet in het buitengebied. Bewoners in het buitengebied voelden zich buitengesloten en kregen weinig gehoor bij de gemeente. De gemeente bleef zich beroepen op een achterhaald onderzoek. D66 Uden heeft zich in de commissie REF en de Raad uitgesproken voor het snel opnieuw onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot snelle en concrete actie. Hier is uiteindelijk gehoor aan gegeven.

De communicatie en informatie van de gemeente en Udense politiek kan en moet duidelijker, in voor iedereen begrijpelijke taal. Hier moeten wij zelf uiteraard ook op letten. Naar alle waarschijnlijkheid is ook de onbekendheid bij de Udense inwoners met de mogelijkheden van inwonerparticipatie een groot probleem.

Het is daarom heel belangrijk om hierover in gesprek te gaan met inwoners.

Op deze manier willen wij als D66 Uden niet alleen over onze eigen onderwerpen met de inwoners in gesprek, zoals de inrichting van het centrum van Uden en de wensen m.b.t. woonvormen. Maar ook willen we gaan inventariseren waar bij inwoners verder behoefte aan is. Want dat de inwonerparticipatie in Uden beter kan en moet, dat is de laatste tijd echt wel gebleken.

Inwonerparticipatie in Uden

Op dit moment zijn er binnen de gemeente Uden slechts een beperkt aantal momenten waarop inwoners kunnen participeren. Dit betreft met name de fase van opinievorming, agendavorming en beleidsvoorbereiding.

Er zijn verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om de participatie van de Udense inwoner te vergroten. Bijvoorbeeld door het starten van burgerfora. Een burgerforum is een representatieve groep burgers die bij elkaar komt om advies te geven over beleidsplannen van de gemeente. Daarnaast kunnen er klankbordgroepen worden opgericht. Ook het starten van enquêtes, een referendum of een maandelijks spreekuur bij de gemeente zijn goede mogelijkheden.

D66 Uden vindt dat inwoners meer positie moeten krijgen. Inwoners moeten mee denken over plannen. Maar zij moeten ook meedoen en betrokken zijn bij de woon- en leefomgeving. De gemeente moet inwoners plannen tot uitvoering laten brengen. Goede initiatieven van inwoners verdienen veel meer ondersteuning zoals bijvoorbeeld het in groepsverband samen je eigen huis bouwen (CPO).Het is daarvoor belangrijk dat inwoners de ruimte krijgen en gefaciliteerd worden. D66 maakt zich daarom onder andere hard voor:

  • Het stimuleren van vrijwilligerswerk;
  • Het invoeren van wijkbudgetten;
  • Ruimte geven voor CPO;
  • Uitbreiding van deelauto’s naar wijken en dorpen;
  • Een digitaal referendum, zodat inwoners kunnen meebeslissen over belangrijke onderwerpen;
  • Een ‘raadsbreed akkoord’ op hoofdpunten. Geen coalitie meer, alle onderwerpen vragen om wisselende coalities in de raad om tot een meerderheid te komen;
  • Meer voorlichting over energiemaatregelen. Inwoners hierin de weg wijzen;
  • Jaarlijks een TEdX voor jongeren  tedxyouthuden.nl;
  • Een Jeugdadviesraad.

Heeft u ideeën of input over de manier waarop de Udense politiek dichter bij de Udense burger gebracht kan worden dan horen wij dit graag van u.