Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 februari 2019

Hoe staat het met de plannen voor de N264?

In december 2015 werd door de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2015-2030 vastgesteld. Via een amendement is destijds ook het verbeteren van – de doorstroming op – de N264 (de zuidelijke rondweg, de Lippstadsingel) op de provinciale en gemeentelijke agenda’s komen te staan.

Diverse studies

Vanaf dat moment zijn er diverse studies gedaan naar de verschillende zogenaamde Oost-West verbindingen, naar zowel bestaande als eventuele nieuwe trajecten. Vervolgens zijn politieke partijen en belanghebbenden hun menig gaan vormen over deze problematiek en de mogelijke oplossingen.

Uit een studie die in oktober 2017 aan de gemeenteraad is gepresenteerd, is geconcludeerd dat de aanleg van een oostelijke rondweg rondom Uden, waarvan verscheidene partijen voorstander waren, de verkeersintensiteit op de N264 slechts marginaal zal verlagen. Vervolgens is ingezet op het oplossen van de knelpunten op de N264.

Verkeersveiligheid, gezondheid en milieu 

Als fractie van D66 Uden zijn wij ons, naast een goede doorstroming op de N264, ook steeds hard blijven maken voor verkeersveiligheid, gezondheid en milieu. Leefbaarheid, geluidsoverlast en fijnstofproblematiek hebben daarbij in hoge mate onze aandacht. Oplossingen zien wij vooral in innovaties op het gebied van wegenbouw en in ‘smart mobility’. Denk daarbij enerzijds aan de aanleg van een (gedeeltelijk) tunneltracé, ongelijkvloerse kruisingen en bijvoorbeeld fijnstof absorberende geluidsschermen met zonnepanelen. Anderzijds aan de inzet van moderne technologieën om auto’s en verkeerssystemen informatie met elkaar te laten uitwisselen en daarmee de verkeersstromen vloeiender te laten verlopen.

Besluitvorming 

Wij zijn met regelmaat in gesprek geweest met inwoners en andere belanghebbenden binnen de gemeente, waaronder de Stichting Leefomgeving N264, en met de provinciale statenleden van D66. En uiteraard hebben wij meermaals, veelal via schriftelijke vragen, van ons laten horen in de commissie-, gemeenteraads- en Provinciale Statenvergaderingen. Ondertussen lijkt de provincie de oplossing slechts te vinden in het vervangen van de rotondes door ‘kruisingen met slimme verkeerlichten’.

Een aantal keren is, zowel vanuit de provincie als de gemeente Uden, opgemerkt ‘dat het een provinciale weg betreft en besluitvorming is voorbehouden aan Provinciale Staten ’. Wij hebben slechts de mogelijkheid gekregen om via de griffie puur technische vragen aan de provincie te stellen. Alsof de betrokken gemeenteraden, waaronder die van Uden, nauwelijks iets te zeggen hebben over de diverse oplossingsalternatieven. Ook in Uden hebben wij de belangen van de inwoners te behartigen met betrekking tot de N264. En daarbij komt dat de gemeente ook nog eens financieel substantieel bijdraagt in het project.

Op 4 oktober jl. laat wethouder Van Lankvelt ons via de griffie weten dat de gemeenteraad betrokken wordt bij de verdere uitwerking van de plannen voor de N264. Voor ons aanleiding om vooruitlopend daarop op 23 oktober jl. opnieuw een aantal schriftelijke vragen te stellen aan de wethouder. Inmiddels is ons in antwoord hierop aangegeven dat er in het 1e kwartaal van 2019 een raadsbijeenkomst met de provincie zal worden gepland. Hier kunnen wij ons – opnieuw – uitspreken over de diverse oplossingen die voor de gesignaleerde knelpunten in beeld zijn gebracht.